Raport anual transparenta 2020 PDF Print E-mail

RAPORT ANUAL PRIVIND TRANSPARENŢA

Exerciţiul financiar 2020

1. Temeiul legal privind raportul de transparenţă

Acest raport este publicat în conformitate cu cerinţele articolului 13 din Regulamentul 537/16.04.2014 al Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene și a articolului 55 din Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate.

2. Forma de proprietate, structura juridică

NICOLIS S.R.L., firmă de audit înregistrată în Registrul Public Electronic cu nr. FA 93, este o societate cu capital integral privat, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J 08 / 3918 / 1994.

Asociaţii sunt: ec. Livia Szitas – auditor financiar, înregistrată în RPE cu nr. AF 435, cu 90 % din capitalul social şi ec. Ana Szitas – deţinând 10 % din capitalul social.

Obiectul principal de activitate: audit statutar/ financiar, cod CAEN 6920, Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal.

Societatea este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, cu autorizaţia nr.93/ 2001.

3. Descrierea reţelei şi a acordurilor legale şi structurale din reţea

Societatea nu aparţine niciunei reţele de audit.

4. Structura conducerii firmei de audit

Consiliul de administraţie este format din:

  • Ec. Livia Szitas – auditor financiar, AF 435

  • Ec. Ana Szitas

5. Descrierea sistemelor interne de control al calităţii

Sistemul intern de control al calităţii are la bază cerinţele Standardului Internaţional pentru Controlul calităţii ( ISQC1 ), precum şi cele ale Standardului Internaţional de Audit 220 Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare şi se referă la următoarele aspecte:

  • Responsabilităţile liderilor privind calitatea auditurilor

  • Cerinţele etice relevante

  • Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor de audit

  • Desemnarea echipelor misiunii - resursele umane

  • Desfăşurarea misiunii

  • Monitorizarea

  • Documentaţia

6. Data ultimelor verificări independente pentru asigurarea calităţii

Ultimele verificări independente pentru asigurarea calităţii au fost efectuate de către personalul de inspecţie al CAFR în luna octombrie 2019 și respectiv de către SIACI din cadrul ASPAAS - finalizat în decembrie 2020.

7. Entităţile de interes public pentru care a fost efectuat auditul statutar în exerciţiul financiar 2020: RAJA S.A. Constanţa, RPLP Piatra Craiului R.A. Zărneşti, Societatea Națională Închideri Mine Valea Jiului S.A. Petroșani, MECON S.A. Brașov și Marienburg SCUP S.R.L. Feldioara.

8. Politicile firmei de audit privind independenţa

In scopul de a menţine cele mai ridicate standarde de integritate şi independenţă profesională în cadrul firmei, toate părţile, atât partenerii cât şi angajaţii, aderă la procedurile pentru confidenţialitate şi obiectivitate, independenţă şi integritate, în conformitate cu prevederile Legii nr.162/2017, reglementările și ordinele emise de ASPAAS, Reglementările CAFR şi Codul IESBA. Acestea se referă- fără a se limita - la: politici și proceduri scrise de independență; declarații semnate anual de partenerii și angajații firmei de audit privind independența față de oricare din clienții firmei, cu obligativitatea anunțării oricărei situații de încălcare a acestui statut.

În declaraţia semnată de reprezentantul firmei de audit şi de cel al clientului privind acceptarea/reînnoirea mandatului, sunt prevăzute în mod expres elementele care vizează independenţa financiară şi de orice altă natură – de exemplu, deţineri de titluri de participare sau implicarea părţilor afiliate.

Firma de audit a luat toate măsurile pentru asigurarea independenței.

9. Politica firmei privind formarea profesională continuă a auditorilor

Auditorii societăţii urmează sistematic cursurile de pregătire profesională organizate de ASPAAS/CAFR, dar şi de către alte organisme profesionale. În exercițiul financiar 2020 auditorii firmei de audit au urmat cursurile de pregătire profesională continuă – integral cele structurate, dar și cursuri de pregătire nestructurată.

10. Informaţii privind baza pentru remunerarea partenerilor

Remunerarea partenerilor se efectuează prin salarizarea corespunzătoare a personalului angajat şi prin distribuirea de dividende asociaților din profitul net realizat, proporţional cu deţinerile de părţi sociale.

11. Politica societății în ceea ce privește rotația partenerilor- cheie de audit și a personalului

Firma este responsabilă de dezvoltarea, implementarea, monitorizarea şi punerea în aplicare a politicilor şi procedurilor elaborate în vederea sprijinirii tuturor partenerilor şi membrilor personalului în înţelegerea, identificarea, documentarea şi gestionarea ameninţărilor şi în soluţionarea problemelor care apar anterior sau în cursul desfăşurării misiunilor.

Misiunea unui partener-cheie de audit se va încheia dupa 7 ani consecutivi. Acesta își va putea relua misiunea numai după o pauză de cel puțin 2 ani.

12. Informaţii financiare

Cifra de afaceri realizată de firmă în anul 2020 a fost de 232.578 lei, structurată astfel:

Nr.crt

Activitate

Lei

1.

Audit statutar/financiar

219.208

2.

Audit intern

3.370

3.

Proceduri convenite ( ISRS 4400 )

10.000

 

TOTAL

232.578

22.03.2021

NICOLIS S.R.L. FA 93

LIVIA SZITAS AF 435