Raport anual transparenta 2019 Print

RAPORT ANUAL PRIVIND TRANSPARENŢA

Exerciţiul financiar 2019

1. Temeiul legal privind raportul de transparenţă

Acest raport este publicat în conformitate cu cerinţele articolului 13 din Regulamentul 537/16.04.2014 al Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene.

2. Forma de proprietate, structura juridică

NICOLIS S.R.L.firmă de audit înregistrată în Registrul Public Electronic cu nr.FA 93, este o societate cu capital integral privat, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J 08 / 3918 / 1994.

Asociaţii sunt: ec. Livia Szitas – auditor financiar, înregistrată în RPE cu nr.AF 435, cu 90 % din capitalul social şi ec. Ana Szitas – deţinând 10 % din capitalul social.

Obiectul principal de activitate: audit statutar/ financiar.

Societatea este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, cu autorizaţia nr.93/ 2001.

3. Descrierea reţelei şi a acordurilor legale şi structurale din reţea

Societatea nu aparţine niciunei reţele de audit.

4. Structura conducerii firmei de audit

Consiliul de administraţie este format din:

 • Ec. Livia Szitas – auditor financiar, AF 435

 • Ec. Ana Szitas

5. Descrierea sistemelor interne de control al calităţii

Sistemul intern de control al calităţii are la bază cerinţele Standardului Internaţional pentru Controlul calităţii ( ISQC1 ), precum şi cele ale Standardului Internaţional de Audit 220 Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare şi se referă la următoarele aspecte:

 • Responsabilităţile liderilor privind calitatea auditurilor

 • Cerinţele etice relevante

 • Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor de audit

 • Desemnarea echipelor misiunii

 • Desfăşurarea misiunii

 • Monitorizarea

 • Documentaţia

6. Data ultimei verificări independente pentru asigurarea calităţii

Ultima verificare independentă pentru asigurarea calităţii a fost efectuată de către personalul de inspecţie din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România în luna octombrie 2019.

7. Entităţile de interes public pentru care a fost efectuat auditul statutar în exerciţiul financiar 2019: RAJA S.A. Constanţa, RPLP Zărneşti RA, Societatea Națională Închideri Mine Valea Jiului S.A. Petroșani și Marienburg SCUP S.R.L.

8. Politicile firmei de audit privind independenţa

In scopul de a menţine cele mai ridicate standarde de integritate şi independenţă profesională în cadrul firmei, toate părţile, atât partenerii cât şi angajaţii, aderă la procedurile pentru confidenţialitate şi obiectivitate, independenţă şi integritate, în conformitate cu prevederile Legii nr.162/2017, reglementările și ordinele emise de ASPAAS, Reglementările CAFR şi Codul IFAC. Acestea se referă- fără a se limita - la:

 • Politici şi proceduri scrise de independenţă

 • Declaraţii semnate de partenerii şi angajaţii firmei de audit privind independenţa faţă de oricare dintre clienţii societăţii, cu obligativitatea anunţării oricărei situaţii de încălcare a acestui statut.

 • Pregătire profesională continuă

În declaraţia semnată de reprezentantul firmei de audit şi de cel al clientului privind acceptarea/reînnoirea mandatului, sunt prevăzute în mod expres elementele care vizează independenţa financiară şi de orice altă natură – de exemplu, deţineri de titluri de participare sau implicarea părţilor afiliate.

9. Politica firmei privind formarea profesională continuă a auditorilor

Auditorii societăţii urmează sistematic cursurile de pregătire profesională organizate de ASPAAS, CAFR, dar şi de către alte organisme profesionale.

10. Informaţii financiare

Cifra de afaceri realizată de firmă în anul 2019 a fost de 353.236 lei, structurată astfel:

Nr.crt

Activitate

Lei

1.

Audit statutar/financiar

198.954

2.

Audit intern

4.282

3.

Proceduri convenite ( ISRS 4400 )

15.000

4.

Alte servicii profesionale

135.000

 

TOTAL

353.236

 

11. Informaţii privind baza pentru remunerarea partenerilor

Remunerarea partenerilor se efectuează prin salarizarea corespunzătoare a personalului angajat şi prin distribuirea de dividende asociaților din profitul net realizat, proporţional cu deţinerile de părţi sociale.

 

22.05.2020

NICOLIS S.R.L. FA 93

LIVIA SZITAS AF 435