Raport anual transparenta 2017 PDF Print E-mail

RAPORT ANUAL PRIVIND TRANSPARENŢA

Exerciţiul financiar 2017

1. Temeiul legal privind raportul de transparenţă

Acest raport este publicat în conformitate cu cerinţele articolului 68 din Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative.

2. Forma de proprietate, structura juridică

S.C. NICOLIS S.R.L. este o societate cu capital integral privat, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J 08 / 3918 / 1994.

Asociaţii sunt: ec. Livia Szitas – auditor financiar, cu 90 % din capitalul social şi ec. Ana Szitas – deţinând 10 % din capitalul social.

Obiectul principal de activitate: audit financiar, evaluări, consultanţă fiscală şi cenzorat.

Societatea este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, cu autorizaţia nr.93/ 2001.

3. Descrierea reţelei şi a acordurilor legale şi structurale din reţea

Societatea nu aparţine niciunei reţele de audit.

4. Structura conducerii firmei de audit

Consiliul de administraţie este format din:

 • Ec. Livia Szitas – auditor financiar, carnet 435

 • Ec. Ana Szitas

5. Descrierea sistemelor interne de control al calităţii

Sistemul intern de control al calităţii are la bază cerinţele Standardului Internaţional pentru Controlul calităţii ( ISQC1 ), precum şi cele ale Standardului Internaţional de Audit 220 Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare şi se referă la următoarele aspecte:

 • Responsabilităţile liderilor privind calitatea auditurilor

 • Cerinţele etice relevante

 • Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor de audit

 • Desemnarea echipelor misiunii

 • Desfăşurarea misiunii

 • Monitorizarea

 • Documentaţia

6. Data ultimei verificări independente pentru asigurarea calităţii

Ultima verificare independentă pentru asigurarea calităţii a fost efectuată de către personalul de inspecţie din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România în luna octombrie 2014.

7. Entităţile de interes public pentru care a fost efectuat audit statutar în exerciţiul financiar 2016 – RAJA S.A. Constanţa, ARO-PALACE S.A. Braşov, RPLP Zărneşti RA şi RPLP Măieruş RA.

8. Politicile firmei de audit privind independenţa

In scopul de a menţine cele mai ridicate standarde de integritate şi independenţă profesională în cadrul firmei, toate părţile, atât partenerii cât şi angajaţii, aderă la procedurile pentru confidenţialitate şi obiectivitate, independenţă şi integritate, în conformitate cu Reglementările Camerei Auditorilor Financiari din România şi Codul IFAC. Acestea se referă- fără a se limita la:

 • Politici şi proceduri scrise de independenţă

 • Declaraţii semnate de partenerii şi angajaţii firmei de audit privind independenţa faţă de oricare dintre clienţii societăţii, cu obligativitatea anunţării oricărei situaţii de încălcare a acestui statut.

 • Pregătire profesională continuă

În declaraţia semnată de reprezentantul firmei de audit şi de cel al clientului privind acceptarea/reînnoirea mandatului, sunt prevăzute în mod expres elementele care vizează independenţa financiară şi de orice altă natură – de exemplu, deţineri de titluri de participare sau implicarea părţilor afiliate între cele două entităţi.

9. Politica firmei privind formarea profesională continuă a auditorilor

Auditorii societăţii urmează sistematic cursurile de pregătire profesională organizate de Camera Auditorilor Financiari din România, dar şi de către alte organisme profesionale.

10. Informaţii financiare

Cifra de afaceri realizată în anul 2017 a fost de 329.533 lei, structurată astfel:

Activitate

Lei

Audit financiar

327.733

Din care: statutar

288.079

Servicii profesionale – altele decat cele de audit

1.800

TOTAL

329.533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Informaţii privind baza pentru remunerarea partenerilor

Remunerarea partenerilor se efectuează prin salarizarea partenerului care este angajat al societăţii şi prin distribuirea de dividende din profitul net realizat, proporţional cu deţinerile de părţi sociale.

 

NICOLIS S.R.L. Braşov

23.03.2018