RAPORT TRANSPARENTA 2013 PDF Print E-mail

RAPORT ANUAL PRIVIND TRANSPARENŢA

Exerciţiul financiar 2013

 

1. Temeiul legal privind raportul de transparenţă

Acest raport este publicat în conformitate cu cerinţele articolului 46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.90 din 24 iunie 2008, ordonanţă aprobată prin Legea nr.278 din 2008.

2. Forma de proprietate, structura juridică

S.C. NICOLIS S.R.L. este o societate cu capital integral privat, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J 08 / 3918 / 1994.

Asociaţii sunt: ec. Livia Szitas – auditor financiar, cu 90 % din capitalul social şi ec. Ana Szitas – deţinând 10 % din capitalul social.

Obiectul principal de activitate: audit financiar, evaluări, consultanţă fiscală şi cenzorat.

Societatea este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, cu autorizaţia nr.93/ 2001.

3. Descrierea reţelei şi a acordurilor legale şi structurale din reţea

Societatea nu aparţine niciunei reţele de audit.

4. Structura conducerii firmei de audit

Consiliul de administraţie este format din:

 • Ec. Livia Szitas – auditor financiar, carnet 435

 • Ec. Ştefan Szitas – auditor financiar, carnet 436

 • Ec. Ana Szitas

5. Descrierea sistemelor interne de control al calităţii

Sistemul intern de control al calităţii are la bază cerinţele Standardului Internaţional pentru Controlul Calităţii ( ISQC1 ), precum şi cele ale Standardului Internaţional de Audit 220 Controlul Calităţii pentru auditul informaţiilor financiare istorice şi se referă la următoarele aspecte:

 • Responsabilităţile liderilor privind calitatea la nivelul firmei

 • Cerinţele etice

 • Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii

 • Politica de resurse umane

 • Desfăşurarea misiunii

 • Monitorizare

6. Data ultimei verificări independente pentru asigurarea calităţii

Ultima verificare independentă pentru asigurarea calităţii a fost efectuată de către personalul de inspecţie din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România în luna mai 2011.

7. Entităţile de interes public pentru care au fost efectuate audituri statutare în exerciţiul financiar 2013

 • S.C. BUCUREŞTI TURISM S.A. Bucureşti

 • S.C. RAJA S.A. Constanţa

 • S.C. TERRACOTTA STAR S.A. Sfântu Gheorghe

8. Politicile firmei de audit privind independenţa

In scopul de a menţine cele mai ridicate standarde de integritate şi independenţă profesională în cadrul firmei, toate părţile, atât partenerii cât şi angajaţii, aderă la procedurile pentru confidenţialitate şi obiectivitate, independenţă şi integritate, în conformitate cu Reglementările Camerei Auditorilor Financiari din România şi Codul IFAC. Acestea se referă- fără a se limita la:

 • Politici şi proceduri scrise de independenţă

 • Declaraţii semnate de partenerii şi angajaţii firmei de audit privind independenţa faţă de oricare dintre clienţii societăţii, cu obligativitatea anunţării oricărei situaţii de încălcare a acestui statut.

 • Pregătire profesională continuă

În declaraţia semnată de reprezentantul firmei de audit şi de cel al clientului privind acceptarea/reînnoirea mandatului, sunt prevăzute în mod expres elementele care vizează independenţa financiară şi de orice altă natură – de exemplu, deţineri de titluri de participare sau implicarea părţilor afiliate între cele două entităţi.

9. Politica firmei privind formarea profesională continuă a auditorilor

Auditorii societăţii urmează sistematic cursurile de pregătire profesională organizate de Camera Auditorilor Financiari din România.

10. Informaţii financiare

Cifra de afaceri realizată în anul 2013 a fost de 459.295 lei, structurată astfel:

Activitate

Lei

Audit financiar

395.570

Din care: statutar

340.956

Alte servicii

19.568

Servicii profesionale – altele decat cele de audit

44.157

TOTAL

459.295

11. Informaţii privind baza pentru remunerarea partenerilor

Remunerarea partenerilor se efectuează prin salarizarea partenerului care este angajat al societăţii şi prin distribuirea de dividende din profitul net realizat, proporţional cu deţinerile de părţi sociale.

 

                                                                                                                                                                   Semnaturi

 

S.C. NICOLIS S.R.L.

25.03.2014